2 năm từ sinh viên mới ra trường đến kế toán trưởng, tại sao không?