Human of CAG 3 | Trước khi bắt đầu, hãy lên kế hoạch