Tổng quan dự án

  • Tên dự án: TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO

  • Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ BỘ NGOẠI GIAO

  • Diện tích xây dựng:

  • Quy mô dự án:

  • Vị trí dự án: SỐ 1 LÊ QUANG ĐẠO, MỄ TRÌ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

  • Tiện ích: