Tổng quan dự án

  • Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI

  • Chủ đầu tư:

  • Diện tích xây dựng: 3.730 m2

  • Quy mô dự án: 08 tầng cao + 01 tầng áp mái và tầng tum + 02 tầng hầm

  • Vị trí dự án: Hà Nội

  • Tiện ích: