CAG cam kết huy động nguồn lực, không ngừng đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thành một thương hiệu mạnh cung cấp sản phẩm đa dạng, an toàn và thân thiện; chia sẻ lợi ích và gắn liền với cam kết không có công trình chậm tiến độ.

LẤY CHỮ TÍN LÀM NỀN MÓNG PHÁT TRIỂN